Slider

درباره پویش عشقُخدمت

بنیاد غیر دولتی سپاس لحظه حال به عنوان یک سازمان مردم نهاد (سمن/ NGO) دارای مجوز رسمی فعالیت خیریه در سطح ملی از وزارت کشور ؛ در راستای تحقق رسالت خویش که همواره "توسعه فرهنگ عشق ورزیدن و خدمت کردن" است، پویش "عشقُـخدمت" را جهت تقویت فعالیت داوطلبی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بنا نهاده است.

  • خدمت در مناطق محروم 
  • امداد و نجات مردمی
  • آموزش و پرورش کودکان محروم
  • جذب و سازماندهی متخصصان داوطلب
  • کمپین های اجتماعی و فرهنگی
  • و...
بیشتر بخوانیم
درباره پویش عشقخدمت

قلب های باز، ذهن های باز، درهای باز

نخست عشق بود و دیگر هیچ،که پای در بیابان نهاد و گردیدن گرفتبی خانه ای که بیابدبی کلمه ای که دربرش بگیرد آسمان را تاب کشیدنش نبودو زبان بند آمده از بارِ بیانش  پس قلب را بر صفحه ی سینه کشید تا عشق را خانه باشدو از همان جا که اول بار بر عالمیان نفیر عشقش را دمیده بود،دست را آفرید،تا بر در خانه قلب همه عمر بنشیند به خدمت که عشق را ، جز خدمت نشاید و نماند.سپیدی دستان پاک را بر سرخی آتش قلبمان مینشانیم و سبز می شویمبه این عشقُخدمت ؛که نقش پرچم میهن است. 
برای قلب های باز و ذهن های باز؛ درها باز است...

8 +

برنامه های در دست اقدام

40 +

داوطلبین

2 +

فعالیت های در دست اجرا

شماره تماس: 09022720015

خط ویژه پویش عقشخدمت

img

موثر بودن ماندگار تر از مهم بودن است...

ما چشم انداز، رسالت و برنامه خود را برای در کنار ه بودن بیان میکنیم و با شفافیت، دست در دست هم، عشقخدمت را می سازیم

ارتقا زندگی، یک نفس در لحظه ...

یک زندگی رو نجات بده، تا دنیا جای بهتری باشه

چون عشقخدمت تو اثر گذاره

آخرین رویداد های عشقخدمت

حامیان ما پشتوانه جاری بودن ما هستند...

چگونه حامی شوم؟
  • بنیاد سپاس لحظه حال
  • بنیاد حضورنو